CAREERS

ตำแหน่งน่าสนใจ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ กล้าคิดกล้าแสดงออก ขอเชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเรา ตามตำแหน่งงานที่รับสมัครดังนี้

รายละเอียดงาน

 1. สร้างสรรค์ออกแบบสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ เพื่อใช้สำหรับช่องทางออนไลน์ ตลอดจนสร้างสื่อ ที่มีความ ครีเอทีพ ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และบริการของบริษัทฯได้
 2. ออกแบบเครื่องมือ สนับสนุนการขายให้กับแผนกในรูปแบบต่างๆ เช่น โบว์ชัวร์ โปสเตอร์ เต๊นการ์ด POP และอื่นๆได้
 3. มีความสามรถในการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ และนำเสนองานใหม่ๆ ได้
 5. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ตามนโยบายของบริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถส่งงานตรงตามเวลา ขยัน มีความรับผิดชอบสูง มีความสร้างสรรค์
 • มองโลกในแง่ดี คิดบวก มีเหตุผล ทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์
 • มีความรู้ด้านการออกแบบสำหรับช่องทางออนไลน์ ต้องรู้กฎระเบียบหรือข้อจำกัดของการออกแบบออนไลน์ในแต่ละช่องทาง (หากไม่มีความรู้ด้านนี้ แต่เปิดใจเรียนรู้เพิ่ม ยินดีรับเช่นกัน)
 • มีความรอบคอบในงาน เก็บรายละเอียด ตรวจเช็คงานก่อนส่งเสมอ
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง รูปแบบPro หรือ Ad และคอยติดตามเทรนใหม่ๆของการออกแบบอยู่เสมอ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิรค์ จำกัด
253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

เงินเดือน 

ตามโครงสร้างบริษัท

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

รายละเอียดงาน

 1. สามารถการอ่านและจับใจความ วิเคราะห์และย่อยเนื้อหา ทำให้เรื่องราวที่ดูยากเป็นเรื่องเข้าใจง่าย มีมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  มีความสามรถในการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ และนำเสนองานใหม่ๆ ได้
 4. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ตามนโยบายของบริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • รักการเขียน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานเขียนให้น่าสนใจได้
 • มีทักษะการอ่านและวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
 • ชื่นชอบการสื่อสารใน Social Media
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และติดตามอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีความเข้าใจด้านการเงิน การลงทุน และธุรกิจ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิรค์ จำกัด
253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

เงินเดือน 

ตามโครงสร้างบริษัท

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อประสานงานกับ Sponsor , Partners , Suppliers ที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 2. ร่วมกันในการมองหาโอกาส / ช่องทางการตลาดหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายหรือจำนวน Sponsors
 3. ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 4. จัดทำรายงานยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 5. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ตามนโยบายของบริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้นและใส่ใจรายละเอียด
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักงานบริการและมีความสามารถบริหารจัดการงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถสื่อสาร นำเสนอ และเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิรค์ จำกัด
253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

เงินเดือน 

ตามโครงสร้างบริษัท

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

รายละเอียดงาน

 1. บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบความถุกต้องของเอกสารทางบัญชี
 2. บันทึกรายรับ รายจ่าย รายการปรับปรุง
 3. ควบคุมค่าใช่จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินรายเดือนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 5. งานภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภงด.3/ภงด.53/ภงด.36 และอื่นๆ
 6. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ตามนโยบายของบริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เรื่องมาตราฐานบัญชี
 • มีความชื่อสัตย์ รับผิดชอบสูง ความกระตือรือร้นและใส่ใจรายละเอียด
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักงานบริการและมีความสามารถบริหารจัดการงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิรค์ จำกัด
253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

เงินเดือน 

ตามโครงสร้างบริษัท

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

รายละเอียดงาน

ติดต่อลูกค้าเพื่อประสานงาน โดยใช้การสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่น/จีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักงานบริการและมีความสามารถบริหารจัดการงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิรค์ จำกัด
253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

เงินเดือน 

ตามโครงสร้างบริษัท

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สนใจติดต่อ : พิตต้า

Tel : 085-326-1553
Email : pitta.irnetwork@gmail.com