EVENT

เชิญชมกิจกรรมและบรรยากาศต่างๆ จากงานบริการของ IR Network ที่ผ่านมาพร้อม Update กิจกรรมเรื่องราวใหม่ๆ มีอะไรบ้าง เช่น งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสินค้าและบริการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และภาพกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ

กิจกรรม Investor Releations

กิจกรรม IPO

กิจกรรม AGM

กิจกรรม Analyst Meeting

กิจกรรม Road Show

กิจกรรมอื่นๆ