OUR SERVICE

IPO SERVICE

บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนำเสนอข้อมูลไปยังสังคมทุนผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัท