OUR SERVICE

INVESTOR RELATIONS (IR)

บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา วางแผนประชาสัมพันธ์ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ผ่านเครื่องมือและสื่อต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท