OUR SERVICE

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ที่ให้บริการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนมามากกว่า 140 บริษัท และให้บริการสำหรับบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) มากกว่า 40 บริษั โดยการวางแผนประชาสัมพันธ์จากทีมงานมืออาชีพ เผยแพร่ กระจายข้อมูลต่างๆ  ของบริษัท สู่สังคมการลงทุน หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

INVESTOR RELATIONS

บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา วางแผนประชาสัมพันธ์ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ผ่านเครื่องมือและสื่อต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท

IPO SERVICE

บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนำเสนอข้อมูลไปยังสังคมทุนผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัท

VDO Presentation

บริการจัดทำวีดีโอ เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทผ่านการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ ด้วยภาพ และเสียง เพื่อให้ผู้ที่รับชมสามารถเข้าใจธุรกิจของบริษัทมากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น

AGM Annual general meeting

บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนำเสนอข้อมูลไปยังสังคมทุนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัท

Analyst

Analyst Meeting

บริการจัดการประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือของบริษัทจดทะเบียนในสังคมการลงทุน

Road Show

บริการประสาน และเตรียมงาน เพื่อพาบริษัทจดทะเบียน ไปนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อถือ และมั่นใจที่จะลงทุนหุ้นในบริษัทนั้น ๆ

Other

Under Construction