คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่ IR (Investor Relations)

08 พฤษภาคม 2567

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เป็นแผนกหนึ่งขององค์กรมหาชน (ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์) คอยทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนทั้งที่เป็นนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจและประเมินศักยภาพการลงทุนของบริษัทนั้นๆ

ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในแผนกนี้โดยเฉพาะ แต่สำหรับองค์กรขนาดกลาง-เล็กมักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงไม่กี่คนส่วนที่เหลือคือการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ มาช่วยดูแลและดำเนินการซัพพอร์ตในด้านต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ามาดูแลและรับผิดชอบในส่วนงาน IR : Investor Relations เป็นอย่างไร? แต่ก่อนที่จะรู้คำตอบนั้น..ต้องรู้ก่อนว่าความรับผิดชอบหลักของ IR มีอะไรบ้าง?

 1. ต้องสื่อสารกับนักลงทุน โดยจะให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและถูกต้องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท กลยุทธ์ทางธุรกิจ และพัฒนาการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเตรียมการนำเสนอ รายงาน และเอกสารอื่น ๆ สำหรับการประชุมและการประชุมนักลงทุน ตลอดจนการตอบข้อซักถามและข้อกังวลของนักลงทุน
 2. สื่อสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการให้ข้อมูลรายงานรายได้ประจำไตรมาส รายงานประจำปี และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. ประสานงานกิจกรรมนักลงทุน เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การประชุมนักลงทุน และกิจกรรมอื่นๆ ที่นักลงทุนสามารถพบปะกับผู้บริหารของบริษัทและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท
 4. สะท้อนความเห็นจากภายนอกสู่ผู้บริหาร นอกจากการให้ข้อเท็จจริงแล้ว ยังต้องทำหน้าที่เป็นกลไกป้อนกลับ รับ Feedback จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และนำเสนอให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 5. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท หากสามารดำเนินการด้าน Investor Relations ได้ดีต่อเนื่อง สามารถช่วยเพิ่มชื่อเสียงของบริษัทในหมู่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่และรักษานักลงทุนรายเดิมไว้ได้

เมื่อดูหน้าที่ความต้องรับผิดชอบแล้ว..บทสรุปของผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ควรเป็นดังนี้!

 1. ความรู้เกี่ยว ความเข้าใจ และสามารถอธิบายชี้แจง เกี่ยวกับของตัวเลขทางการเงิน และรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจ แผนอนาคต แผนยุทธศาสตร์ของบริษัท
 2. มีความสามารถในการเขียนทุกรูปแบบ บทความ รายงาน คำประกาศต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับงานเขียน
 3. มีคอนเน็คชั่นดีมาก กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทเองเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับบนจนกระทั่งลงไปถึงพนักงานระดับล่าง ส่วนภายนอกต้องประสานกับผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นนักลงทุนสถาบันใน-ต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ โบรกเกอร์ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้ออกบทวิเคราะห์ นักข่าวเพื่อให้นำเสนอข่าวเชิงบวกรวมถึงแก้ปัญหาข่าวหากเป็นเชิงลบ และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดแก่องค์กร
 4. มีมนุษสัมพันธ์ดีเยี่ยม เพราะต้องเป็นนักประสานสิบทิศ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จทุกครั้ง
 5. มองโลกในแง่บวกและมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและทันต่อสถานการณ์ด้วย
 6. เป็นบุคคลที่พร้อมทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานอย่างแท้จริง
 7. มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตรและน่าเชื่อถือ
 8. มีวาทะศิลป์ในการพูดเพื่อการสื่อสารในทุกวาระโอกาส

บทสรุปของเรื่องนี้คือ ไม่ว่าบริษัทของท่านจะใช้คนภายในองค์กรทำหน้าที่นี้เอง หรือจ้างคนนอกมาช่วยทำก็ตาม สุดท้ายคือต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติทั้ง 8 ข้อที่กล่าวมาแล้ว ซึ่ง "IR Network" ของเรามีครบ..จบทุกอย่างได้ในบริการเดียว!

ณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ์ (พี่เก๋)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร