บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ การกำหนดรูปแบบและจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท