SET Awards รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย ทำอย่างไรจึงจะได้รางวัล Best Investor Relations Awards?

19 มิถุนายน 2567

ในแต่ละปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมจัดพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งได้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในภาคตลาดทุนร่วมกันมีส่วนพัฒนาผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จนรางวัล SET Awards กลายเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

รางวัล SET Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 8 ประเภทรางวัล ได้แก่

 1. Best CEO Awards and Young Rising Star CEO Award
 2. Best Company Performance Awards
 3. Best REIT Performance Awards
 4. Best Investor Relations Awards
 5. Best Innovative Company Awards
 6. Deal of the Year Awards
 7. Best Securities Company Awards
 8. Best Asset Management Company Awards

สิ่งที่พี่อยากจะโฟกัสในวันนี้คือ รางวัล " Best Investor Relations Awards" เพราะมีความเกี่่ยวโยงกับการทำงานด้าน นักลงทุนสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ โดยตรง

ตลาดหลักทรัพย์จะแบ่งรางวัล " Best Investor Relations Awards" ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ SET และ mai

1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 • บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 • บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
 • บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

กรอบในการคัดเลือก

Best Investor Relations Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยจะพิจารณาประกอบกันจาก 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยอาศัยแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน กลุ่มเป้าหมาย

การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียน จำแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

 1. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
 2. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
 3. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
 4. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
 5. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
 6. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
 7. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล

ลูกค้าของ “ไออาร์ เน็ตเวิร์ค” ได้เข้ารับรางวัลในกลุ่มนี้ทุกปี พวกเราจึงถือว่านี่คือหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจอย่างที่สุด เพราะเป็นส่วนงานที่ทีมของเราได้มีส่วนร่วมช่วยลูกค้าทำงาน+กิจกรรมต่างๆ จนนำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้มีรายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลดังนี้

Best CEO Awards

 • LEO : บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Best Investor Relations Awards

 • TACC : บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
 • LIT : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Outstanding Investor Relations Awards

 • PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • TWPC : บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
 • LEO : บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • TACC : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • EKH : บมจ. เอกชัยการแพทย์
 • TSR :บมจ. เธียรสุรัตน์
 • EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ตอนต่อไป (ตอนจบ) จะเข้าสู่กระบวนการลงมือทำงานว่าต้องทำอย่างไร จึงจะไปถึงเป้าหมายได้ และรับรู้ถึงเกณฑ์ในการพิจารณาจากหน่วยงานของตลาดทรัพย์ว่ามีอะไรบ้าง?