SET Awards รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย ทำอย่างไรถึงจะได้รางวัล Best Investor Relations Awards?

10 กรกฎาคม 2567

มาเริ่มกันที่ระบบการให้คะแนนกันก่อน โดยตลาดหลักทรัพย์ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากแบบสอบถามบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ
บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ไม่เป็นบริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
 • ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
 • ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
 • ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
 • ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) และเข้าข่ายต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล
 • ไม่เป็นบริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องหรือสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระสำคัญ หรือเป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณารางวัล
 • ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร หรือไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. ในปีล่าสุดและ ปีที่พิจารณารางวัล

2. การคัดเลือกขั้นต้น
เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะผู้ประเมินผลข้อมูล (บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมรับการพิจารณาจะได้รับทราบผลประเมินตนเองทุกบริษัทภายหลังจากที่มีการประกาศผลรางวัลเรียบร้อยแล้ว)

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2
พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ดังนี้

 • การพิจารณางานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่
  1. คณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  2. การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งประเภทกิจกรรมความถี่ และช่องทางการสื่อสาร
  3. ระดับของการให้ข้อมูลของบริษัทครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ใน IR webpage
  4. การเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืน (ESG Disclosure)
 • การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่
  1. คุณภาพของข้อมูล
  2. คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  3. ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
  4. นโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลจะใช้การตอบแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนประกันสังคม และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • การให้น้ำหนักสำหรับประมวลผลข้อมูลทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนรวมขั้นต่ำของบริษัทที่จะได้รับรางวัลจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน
 • ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนน และจัดอันดับในแต่ละกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำที่กำหนด
 • คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและนำเสนอคณะทำงานพิจารณารางวัล Best Investor Relations Awards เพื่อคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นสูงสุดและนำเสนอต่อคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล

 • คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่พิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัล เป็นต้นว่า ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่อไปนี้
 • ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
 • มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด หากมีคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่กำหนดต้องดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน ถึงแม้ว่าจะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ตาม
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนดในรอบปีที่พิจารณารางวัล
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนดในรอบปีที่พิจารณารางวัล
 • ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ในรอบปีที่พิจารณารางวัล
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญเป็นข้อมูลปรากฎต่อสาธารณะในรอบปีที่พิจารณารางวัล
 • ไม่เป็นบริษัทที่มีข้อร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่ามีความผิดในรอบปีที่พิจารณารางวัล

โห!!! ขั้นตอน และ กฎเกณฑ์ในการตัดสินเยอะเหลือเกิน ใจเย็นก่อนค่ะ..อย่าเพิ่งถอดใจ มันไม่ได้เยอะจนพวกเราทำไม่ได้หรอกค่ะ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ต้องทำตามปกติในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” อยู่แล้วนะ ...แวะมาหาเรา “ไออาร์ เน็ตเวิร์ค” ซิคะ เราเชื่อว่า..เราช่วยคุณได้!!!